STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AHC ahc-pl

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z AHC ahc-pl, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób chorych na AHC, ich rodzin i opiekunów prawnych.

§ 2

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z AHC ahc-pl. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim Polish Association for People Affected by AHC ahc-pl.

§ 3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z AHC ahc-pl działa na podstawie ustawy właściwej regulującej prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Stowarzyszenie posługuje się pieczątką wskazującą jego nazwę i siedzibę. 

 

§ 7

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania. Warunki tej przynależności określają przepisy dotyczące stowarzyszeń.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, a także pracy osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.

§ 8

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub wspierającym jego działalność.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego - działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży oraz dorosłych pacjentów z AHC (alternating hemiplegia of childhood, naprzemienna hemiplegia dziecięca), podejmowanie działań, które zmierzają do optymalizacji warunków rozwoju i edukacji:

1. Działania na rzecz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

2. Uświadamianie odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

3. Integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych pacjentów z AHC oraz dążenie do włączania ich do życia społecznego zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (inkluzja).

4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z AHC.

5. Współpraca z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.

6. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz rodziców, opiekunów, nauczycieli, lekarzy i terapeutów osób dotkniętych AHC.

7. Stworzenie ośrodków kompleksowej diagnostyki orez leczenia chorych na AHC.

8. Zorganizowanie i prowadzenie bazy danych chorych na AHC.

9. Współpraca i nawiązywanie kontaktów z organizacjami oświatowo – wychowawczymi, a także szkołami i innymi placówkami.

10. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

 

§ 10

Cele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pacjentów z AHC ahc-pl będą realizowane poprzez działania nie mające na celu uzyskania dochodu przez Stowarzyszenie, jak:

1. Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez okolicznościowych i innych form wypoczynku i rekreacji oraz szkoleń dla członków stowarzyszenia.

2. Współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o AHC.

3. Działalność publikacyjną, np. poprzez własną stronę internetową, foldery z informacjami dotyczącymi choroby, jaką jest AHC itp.

4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat praw dzieci, młodzieży i dorosłych osób z AHC, ich możliwości i potrzeb.

5. Nieodpłatne prowadzenie poradnictwa oraz tworzenie grup wsparcia.

6. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, których działalność zbieżna jest z celami Stowarzyszenia.

7. Pomoc w organizowaniu specjalistycznej pomocy oraz doborze właściwego sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Prowadzenie akcji charytatywnych oraz pozyskiwanie sponsorów i środków na działalność statutową.

9. Prowadzenie platformy wymiany i doświadczeń rodziców, lekarzy oraz innych osób zaangażowanych w problemy związane z AHC.

10. Reprezentowanie interesów osób dotkniętych AHC i ich rodzin wobec władz państwowych i publicznych oraz uczestnictwo w działaniach władz samorządowych.

11. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.

12. Wspieranie badań naukowych nad AHC, zarówno w kraju jak i za granicą.

13. Wszystkie działania statutowe Stowarzyszenia nie są ograniczone jedynie do działalności na rzecz własnych członków.

14. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

15. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z celami statutowymi.

 

§ 11

Władzom Stowarzyszenia zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

§ 13

Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z AHC, osoby chore na AHC, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, a także profesjonaliści zaangażowani w pracę dla dobra chorych i niepełnosprawnych , które złożą Zarządowi deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zostaną przyjęte Uchwałą Zarządu.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) uzyskiwania informacji o pracy Stowarzyszenia i jego organów,

b) swobodnego wyrażania swoich poglądów, krytyki członków i organów Stowarzyszenia,

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,

b) regularnie opłacać składkę członkowską w terminie do 28 lutego każdego roku,

c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

 

§ 16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje współpracę na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta Uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym oraz prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 17

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanowieni przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich, jednak może z tego przywileju dobrowolnie zrezygnować.

4. Do obowiązków członka honorowego należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu,

b) uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 18

Ustanie członkostwa następuje wskutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

c) wykluczenia przez Zarząd w razie poważnego naruszenia statutu lub interesów Stowarzyszenia,

d) śmierci członka Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna powoływane są przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków. W przypadku braku kworum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.

5. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

§ 20

Walne Zebranie

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Jako władza najwyższa Walne Zebranie:

a) uchwala statut i jego zmiany, Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 19 ust. 4 niniejszego statutu.

b) podejmuje decyzję o trybie wyboru lub odwołania władz stowarzyszenia (tajny lub jawny) oraz wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także odwołuje członków tych władz,

c) ustala główne kierunki działalności Stowarzyszenia,

d) ustala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej płatności,

e) uchwala absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,

g) uchwala budżet Stowarzyszenia,

h) podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zebrania,

i) podejmuje uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia,

j) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),

k) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

3. Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd, który z miesięcznym wyprzedzeniem zawiadamia wszystkich członków o wyznaczonym terminie i miejscu Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

7. W sprawach, które imiennie dotyczą danego członka, członek ten powinien wstrzymać się od głosu.

 

§ 21

Zarząd

1. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika. Przy większej ilości członków zarządu funkcje sekretarza i skarbnika mogą zostać rozdzielone.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję. Do Zarządu mogą być wybierane osoby, które nie były i nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Przynajmniej 2/3 składu Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Walne Zebranie wybiera Członków Zarządu i zatwierdza obsadę poszczególnych funkcji w Zarządzie. Ponowny wybór do Zarządu po upływie kadencji jest możliwy.

4. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji.

5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b) podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie przedstawicieli do tych organizacji i na ich zjazdy,

c) podejmowanie decyzji o współpracy w sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami fundacjami i instytucjami,

d) przyjmowanie i dcydowanie o skreśleniu i wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających.

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) w razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji (spośród członków Stowarzyszenia), której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

8. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo.

10. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu i Skarbnik łącznie.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w zakresie dotyczącym działalności Stowarzyszenia,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu po jej wybraniu. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponowny wybór do Komisji po upływie kadencji jest możliwy na pięcioletnią kadencję.

3. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji (spośród członków Stowarzyszenia), której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Stowarzyszenia,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 23

Rada Naukowa Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o utworzeniu Rady Naukowej Stowarzyszenia. W skład Rady Naukowej wchodzą lekarze, terapeuci i przedstawiciele z innych dziedzin, np. genetycy, psychologowie, itp. Członkowie Rady pełnią funkcję doradczą dla Zarządu i ogółu członków stowarzyszenia. Ponadto Członkowie Rady stanowią pomost pomiędzy Stowarzyszeniem i światem nauki. Członkowie Rady Naukowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd Stowarzyszenia. Ich ilość nie jest ograniczona. Osoby powołane w skład Rady Naukowej nie muszą być członkami Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z subwencji państwowych i społecznych,

c) z darowizn, spadków i zapisów,

d) z działalności gospodarczej, o ile taka zostanie podjęta.

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga zachowania warunków zawartych w § 19 pkt 4.

§ 25

W razie rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje uchwałą Walne Zebranie

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com